<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7083920\x26blogName\x3darlene\x27s+view\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://arlenesview.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://arlenesview.blogspot.com/\x26vt\x3d-5538839707273110958', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
about me


A lover of arts. Willful servant of Christ. Florist at heart. Marketing by profession.

Plurk.com


tagboard


fellow bloggers
ate thess + ate thess' food blog + bebs + carla + char + chartha stewart + clara + erika + jaja + jenova + jen tan + jepoy + jovy + missy + meyj + nina + paula + rcie + ronnie + sheila + theyie + vangie + for animal lovers only!

litratong pinoy

ate thess + carnation + jay + jepoy + missy + paula + ronnie + shuttercow +

others

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

Add to Google Reader or Homepage


Atom


pinoy blog directory
archives

April 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
July 2009
August 2009
September 2016
July 2017Credits

Pls do not remove this section :)

Designer: Brokened.Love
Host: xx
Resources: xxx
Wednesday, February 18, 2009
LP: Tipanan (Date)Kung kayo'y madalas magkasama ng eksklusib, nangangahulugan bang isang tipanan na ito? :)

Tipanan (Date)|
Thursday, February 12, 2009
LP: Puso (Heart)


For this week's project, naisip kong kumuha ng mga imaheng hugis puso sa isang Mall sa Makati. Kaya lang, dahil sa Greenbelt 5 ako pumunta, mejo shala pala ito at konti lang ang nakita ko. Ito ang iba't ibang mga kuha ko...Itim na tinapay (dahil sa ink ng pusit) sa La Maison sa Greenbelt 5.Galing naman ito ke Fiori Di M sa Adora Department Store.

At siyempre, ang Havaianas :)

Share ko lang din ang isa pang litrato. Ginamit ko sya sa temang "Tsokolate" pero me kuha din akong ng 2 puting kuneho na tila naghugis puso.Happy Valentines Day mga Ka-LP!!!!|
Thursday, February 05, 2009
LP: Tsokolate (Chocolate)Kuha sa Feeding Area ng Ark Avilon sa Frontrera Verde, Pasig City

Ang dalawang kunehong mala-tsokolate ang kulay ay maligayang ngumangangata sa isang karot stick na hinahawakan ko habang kinukunan ko itong litratong ito. Puso ang porma nilang dalawa at natuwa ako nung nakita ko ito! Para syang alaala ng aking kabataan habang ako'y pumoporma ng iba't ibang imahe sa mga ulap. Aaaaah, nasa maliliit na detalye talaga ang Diyos.

In English:
The chocolate rabbits happily munch on a carrot stick being held by me as I try to get this shot. The two rabbits together formed a heart and I was really happy to see this! :) It's like a childhood memory of seeing shapes in clouds. :) Aaaaah, God really is in the small details.|